Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
PALDEN FINANCE OÜ LIETUVOS FILIALAS

 

 1. Definities

In de navolgende algemene voorwaarden van de onderneming Palden Finance OÜ Lietuvos filialas komen onderstaande begrippen voor welke de volgende betekenis hebben:

Aanvrager: De natuurlijk persoon die een kredietaanvraag indient.
Klant: De natuurlijk persoon die een kredietaanvraag indient dan wel met wie LoanRider een leenovereenkomst heeft gesloten;
Kosten: Zie voor een overzicht van de kosten artikel 5.1;
Krediet: Het door LoanRider aan de klant ter leen verstrekte bedrag;
Kredietaanvraag: Een aanvraag voor een krediet door een klant aan LoanRider;
Kredietbedrag: Het betreffende kredietbedrag zoals aangevraagd door een klant aan LoanRider;
Kredietovereenkomst: De tussen LoanRider en de klant gesloten overeenkomst betreffende de verstrekking van een krediet door LoanRider aan de klant;
LoanRider Een label van Palden Finance OÜ Lietuvos filialas, met ondernemingsnummer 304441970 bij de Kamer van Koophandel te Vilnius, Litouwen. Gevestigd te M. Valančiaus g. 1A, LT-03155, Vilnius, Litouwen. De hoofdactiviteit van de ondeneming behelst het verlenen van financiele en administratieve diensten;
Partij / Partijen: LoanRider en/of de klant, afzonderlijk of gezamenlijk, in hun hoedanigheid van
Partijen bij de Kredietovereenkomst;
(Algemene) Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals opgenomen in dit document;
Website: De website van LoanRider, www.loanrider.nl
Werkdag: Alle dagen waarop banken in Litouwen geopend zijn.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden / wettelijke bepalingen

2.1 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere kredietovereenkomst, welke tot stand komt tussen LoanRider en de klant. Deze zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen LoanRider en de klant, voortvloeiende uit de kredietaanvraag dan wel de kredietovereenkomst.

2.2 Afgezien van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden worden alle rechten en verplichtingen van beide partijen, voortvloeiend uit de kredietovereenkomst, beheerst door de toepasselijke bepalingen van het Litouws recht en de Litouwse Wet op het Consumentenkrediet.


 1. De kredietaanvraag

3.1 Uitsluitend handelingsbekwame en –bevoegde natuurlijke personen vanaf een leeftijd van 18 jaar, welke voldoen aan de vereisten zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, kunnen een kredietaanvraag indienen welke door LoanRider in behandeling zal worden genomen.

3.2  Bij indienen van de kredietaanvraag, verklaart de klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan LoanRider dat hij/zij:
A)Wettelijk bevoegd en gerechtigd is tot het aangaan van de kredietovereenkomst;
B)Niet betrokken is (geweest) bij enige geschil dat een negatieve invloed zou kunnen hebben ophet vermogen van de klant tot betaling van zijn/haar schulden;
C)Niet in staat van faillissement te verkeren, noch een faillissementsaanvraag te hebben ingediend en niet te voldoen dan wel reeds te zijn toegelaten tot het traject van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
D)Niet in de afgelopen zes maanden (gerechtelijk) te zijn veroordeeld tot enig schuldoplossend traject, WSNP, MSNP danwel anderzijds een minnelijk traject met als doel het saneren van schulden.

3.3 Het is de klant niet toegestaan om in naam of voor rekening van een 3e partij of 3e partijen een kredietaanvraag in te dienen dan wel een Kredietovereenkomst af te sluiten.

3.4 Een kredietaanvraag kan worden ingediend via de Website. Door het invullen van het daartoe bestemde aanvraagformulier en door het overleggen van de volgende documenten:
– een kopie ID kaart, kopie paspoort of kopie rijbewijs
– een inkomensbewijs (loonstrook)
– overige documenten die binnen het kader van het toetsen van de kredietwaardigheid gerechtvaardigd zijn.

3.5 Bij een kredietaanvraag via de website dient de klant de volgende informatie, conform de Litouwse Wet op het Consumentenkrediet, te verstrekken:
-het gewenste kredietbedrag
-de gewenste terugbetaaltermijn van het krediet (15 dagen of 30 dagen);
-naam en voornaam;
-adres
-postcode
-woonplaats
-geboortedatum
-mobiel telefoonnummer
-IBAN
-email adres
-inkomensgegevens
-maandelijkse financiële verplichtingen
-bestedingsdoel van het krediet
-krediethistorie
-burgerlijke staat

3.6 Indien aanvrager beschikt over een partner welke, al dan niet wettelijk, verbonden is met de aanvrager door middel van een rechtsovereenkomst (huwelijk, samenlevingscontract) dient LoanRider ook van deze persoon de navolgende informatie te vergaren:
-naam en voornaam;
-adres
-postcode
-woonplaats
-geboortedatum
-email adres
-inkomensgegevens
-maandelijkse financiële verplichtingen van de partner
-krediethistorie van de partner

3.7 Door het indienen van de kredietaanvraag verklaart de aanvrager dat alle verstrekte informatie juist, correct en volledig is.

3.8 LoanRider is te allen tijde gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en authenticiteit van de informatie en verklaringen die door de aanvrager als bedoeld in artikel 3.4 en 3.5 te verifiëren door aan de aanvrager van het krediet een kopie van zijn/haar paspoort of rijbewijs te vragen en door openbare registers te raadplegen. LoanRider behoudt zich het recht voor contact op te nemen met het telefoonnummer uit de kredietaanvraag en de in de kredietaanvraag verstrekte gegevens te controleren..

3.9 LoanRider is te allen tijde gerechtigd, na ontvangst van een kredietaanvraag, een (tweede) aanvraag voor een krediet te weigeren, te verwerken of een aanvraag voor een krediet af te wijzen. LoanRider zal de Klant zoveel mogelijk informatie geven met betrekking tot de redenen voor de afwijzing.

 

 1. Totstandkoming van de kredietovereenkomst

4.1 De kredietovereenkomst komt tot stand door:

(a) het aanbod van LoanRider aan de klant
(b) het aanvaarden van het aanbod van LoanRider door de klant

(c) wanneer (a) en (b) schriftelijk over en weer bevestigd worden aan beide partijen.

4.2 Wanneer er geen kredietovereenkomst tot stand komt, zal LoanRider de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

4.3 Het hebben van een persoonlijke garantsteller is noodzakelijk om een kredietovereenkomst tot stand te laten komen.

4.4 Na totstandkoming van de overeenkomst verplicht LoanRider zich tot het uitbetalen van het kredietbedrag aan de klant. Dit is een integraal onderdeel van de overeenkomst.

4.5 Het kredietbedrag zal na goedkeuren per ommegaande worden overgemaakt op de bankrekening van de klant. Tijd van verwerking door derden (bank zender en bank ontvanger) dienen hierbij in acht genomen te worden.

4.6 Na ontvangst op de bankrekening van de klant is deze definitief verplicht zich te houden aan de overeengekomen afspraken omtrent terugbetaling.

4.7 De uitbetaaldatum kan afwijken van de datum waarop u als klant het aanbod accepteert. Voorbeeld: Wanneer u een aanbod op vrijdagavond accepteert, kan het voorkomen dat wij pas op maandag in staat zijn het leenbedrag aan u uit te betalen. De vermelde datums in deze overeenkomst zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen aan de hand van de datum van uitbetalen.

 

 1. Het krediet en de kredietkosten

5.1 Onderstaand een overzicht van de beschikbare leenbedragen, looptijden, en kredietvergoedingen.

Bedrag Looptijd JKP Krediet vergoeding Totaal te betalen
 €        100,00 15 dagen 13,99%  €            0,57  €        100,57
 €        100,00 30 dagen 13,99%  €            1,15  €        101,15
 €        150,00 15 dagen 13,99%  €            0,86  €        150,86
 €        150,00 30 dagen 13,99%  €            1,72  €        151,72
 €        200,00 15 dagen 13,99%  €            1,15  €        201,15
 €        200,00 30 dagen 13,99%  €            2,30  €        202,30
 €        250,00 15 dagen 13,99%  €            1,43  €        251,43
 €        250,00 30 dagen 13,99%  €            2,87  €        252,87
 €        300,00 15 dagen 13,99%  €            1,72  €        301,72
 €        300,00 30 dagen 13,99%  €            3,45  €        303,45
 €        350,00 30 dagen 13,99%  €            4,02  €        354,02
 €        400,00 30 dagen 13,99%  €            4,60  €        404,60
 €        450,00 30 dagen 13,99%  €            5,17  €        455,17
 €        500,00 30 dagen 13,99%  €            5,75  €        505,75
 €        550,00 30 dagen 13,99%  €            6,32  €        556,32
 €        600,00 30 dagen 13,99%  €            6,90  €        606,90
 €        650,00 30 dagen 13,99%  €            7,47  €        657,47
 €        700,00 30 dagen 13,99%  €            8,05  €        708,05
 €        750,00 30 dagen 13,99%  €            7,18  €        757,18
 €        800,00 30 dagen 13,99%  €            9,20  €        809,20
 €        850,00 30 dagen 13,99%  €            9,77  €        859,77
 €        900,00 30 dagen 13,99%  €          10,35  €        910,35
 €        950,00 30 dagen 13,99%  €          10,92  €        960,92
 €     1.000,00 30 dagen 13,99%  €          11,50  €     1.011,50

 

 1. Looptijd van het krediet

6.1 De looptijd van het krediet vangt aan op de dag van overboeking van het krediet door LoanRider.

6.2 LoanRider hanteert een maximale coulanceperiode van drie (3) dagen bij het bepalen van de looptijd van het krediet. Deze coulanceperiode zal altijd ten gunste van de klant zijn uitwerking vinden.

6.3 De ontvanger van het krediet is gebonden tot terugbetaling van het volledige kredietbedrag uiterlijk voor 12.00 uur ’s middags de dag volgend op de laatste dag van de looptijd.
Onder terugbetaling wordt verstaan dat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van LoanRider is bijgeschreven. Indien de aanvrager een betaling verricht via iDeal voor 12.00 uur, maar deze door de bank van de aanvrager nog niet is verwerkt, dan zal LoanRider deze betaling wel aanmerken als een betaling voor 12.00 uur.

6.4 LoanRider zal direct na het verstrekken van het krediet een factuur toezenden via email.

6.5 Het niet ontvangen van de factuur door de aanvrager van het krediet, ontslaat de ontvanger niet van diens verplichting tot terugbetaling van het kredietbedrag, noch van enige andere verplichting uit hoofde van de overeenkomst betreffende het krediet. Indien de ontvanger de factuur niet uiterlijk drie (3) dagen na ontvangst van het kredietbedrag heeft gekregen, is de ontvanger ervan gehouden LoanRider daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

6.6 Bij de betaling dient het betreffende factuurnummer als betalingskenmerk te worden vermeld. Indien LoanRider een ontvangen bedrag niet kan identificeren wegens het ontbreken van een geldig betalingskenmerk, wordt het betreffende bedrag als niet betaald beschouwd totdat LoanRider het ontvangen bedrag heeft geïdentificeerd.

6.7 Ontvangen betalingen zullen, ongeacht andersluidende aanduidingen van de ontvanger van het krediet, worden gerekend in de eerste plaats tot betaling van de kredietvergoeding en vervolgens tot terugbetaling van het kredietbedrag.
6.8 De ontvanger van het krediet is te alle tijde bevoegd het kredietbedrag tezamen met alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde kosten vóór het einde van de looptijd van het krediet (terug) te betalen.

6.9 Overige storingen en vertragingen zijn echter te allen tijde voor rekening en risico van de aanvrager. Indien de laatste dag van de looptijd geen werkdag is zal de aanvragen gehouden zijn het volledige kredietbedrag op de voorlaatste werkdag terugbetaald te hebben of de betaling tijdig te doen middels iDeal.

 

 1. Late betaling

7.1 Indien de ontvanger het kredietbedrag dat hij uit hoofde van of in verband met de overeenkomst aan LoanRider is verschuldigd niet of niet volledig betaalt op de overeengekomen vervaldag, de rentevoet van 13,99% op jaarbasis door blijven lopen, met een maximum van 180 dagen.

7.2 Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke. LoanRider zal dan een aanmaning versturen.

7.3 Indien de klant het kredietbedrag niet tijdig terugbetaald, kan de persoonlijke garantsteller worden aangesproken. Diegene die betaalt, kan vervolgens regres nemen op de ontvanger van het kredietbedrag.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 LoanRider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door de aanvrager of ontvanger van het krediet geleden schade of gemaakte kosten die het gevolg is van een uitzonderlijke storing in de bedrijfsvoering, waarover LoanRider geen controle heeft en die door LoanRider niet zelfstandig kan worden verholpen.

8.2 LoanRider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de aanvrager of ontvanger van het krediet geleden schade of gemaakte kosten die het gevolg zijn van storingen of onderbrekingen in door LoanRider gebruikte communicatieverbindingen, vertraging in de verzending van SMS- of email berichten of andere berichten via het internet en/of het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van dergelijke berichten en/of de verzending van valse c.q. onjuiste berichten.

8.3 Totdat de klant aan alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst voldaan heeft, is de ontvanger verplicht LoanRider onverwijld op de hoogte te stellen van elke wijziging in de in de aanvraag vermelde gegevens.

8.4 LoanRider is te allen tijde gerechtigt zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder de toestemming of medewerking van de ontvanger van het kredietbedrag. De klant bevestigd dat hij/zij onherroepelijk akkoord gaat met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst met derde(n), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 1. Herroepingsrecht

9.1 Conform de E-commerce wetgeving (EU-richtlijnen), heeft de klant 14 kalenderdagen de gelegenheid de koop of afstand kosteloos te laten ontbinden. Dit noemen wij het herroepingsrecht.

9.2 In het geval de klant de overeenkomst wil herroepen, dient de klant LoanRider voor het einde van de herroepingstermijn een bericht via email (info@loanrider.nl) te sturen met daarin in de onderwerpregel “Herroeping kredietovereenkomst”.

9.3 Het tijdstip van ontvangst van de email is bepalend voor bepaling of het verzoek al dan niet binnen de herroepingstermijn is gedaan.

9.4 Na het verstrijken van de herroepingstermijn, verliest de klant het recht om de kredietovereenkomst te laten herroepen.

9.5 In het geval de klant ervoor kiest om het herroepingsrecht te effectueren, moet deze het kredietbedrag onverwijld aflossen. Tevens dient de klant de kredietkosten te voldoen, welke tot het moment van herroepen gemaakt zijn.

9.6 Het kredietbedrag en de kredietvergoeding welke is opgebouwd tot het moment van herroepen, dienen uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de klant ons het herroepingsbericht heeft doen toekomen, terugbetaald te worden.

9.7 De klant is niet gebonden aan enige andere vergoeding of kosten en LoanRider maakt geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding als de klant de overeenkomst herroept.

9.8 Het effect van de herroeping is, nadat aan alle betaalverplichtingen is voldaan, dat de kredietovereenkomst als nooit door de klant aangegaan zal worden beschouwd. De klant zal op geen enkele manier worden benadeeld door de herroeping en het terugbetalen van het kredietbedrag en de kredietvergoeding.

 

 1. Overigen

10.1 LoanRider is bevoegd zonder toestemming van de ontvanger de hiervoor bedoelde gegevens openbaar te maken c.q. ter beschikking te stellen aan derden in de volgende gevallen:

(a) indien de openbaarmaking van gegevens op grond van een rechterlijke uitspraak, wet- ofregelgeving is vereist;
(b) aan derde parijen door LoanRider in te schakelen incassobureaus en/of deurwaarderskantoren in de gevallen en voor de doeleinden genoemd in deze voorwaarden;
(c) aan een rechtspersoon met wie LoanRider in een groep is verbonden;
(d) indien en voor zover vereist voor een correcte behandeling van de aanvraag of een correcte uitvoering van de kredietovereenkomst

Voor zover voor de openbaarmaking c.q. ter beschikkingstelling aan derden van gegevens als onder b, c of d bedoeld rechtens de toestemming van de ontvanger van het krediet mocht zijn vereist, wordt de ontvanger van het krediet geacht door het aangaan van de overeenkomst en het aanvaarden van deze voorwaarden die toestemming te hebben verleend.

10.2 Het bestaan en de omvang van de schuld van de klant aan LoanRider zal zijn bewezen door een getekend uittreksel uit de administratie van LoanRider, behoudens tegenbewijs door de ontvanger van het kredietbedrag.

10.3 LoanRider is te allen tijde bevoegd al hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de ontvanger van het kredietbedrag te vorderen heeft uit hoofde van of in verband met de overeenkomst, te verrekenen met al dan niet opeisbare vorderingen van de ontvanger van het kredietbedrag op LoanRider, ongeacht de valuta waarin die vorderingen luiden.

10.4 LoanRider heeft het recht om eenzijdig deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen de gewijzigde voorwaarden onmiddellijk van kracht worden op nieuw te verstrekken kredietbedragen; voor bestaande kredieten worden deze een week na publicatie op de website van kracht, tenzij de ontvanger van een krediet hiertegen tijdig bezwaar heeft gemaakt.

Wijzigingen van de overeenkomst op verzoek van de ontvanger van het kredietbedrag hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn aangegaan en door beide partijen zijn ondertekend.

10.5 LoanRider is bevoegd de van de aanvrager en/of de ontvanger van het kredietbedrag verkregen elektronische contactgegevens te gebruiken voor communicatie ter bevordering van de totstandkoming van toekomstige overeenkomsten (direct marketing), tenzij de aanvrager en/of de ontvanger van het kredietbedrag schriftelijk tegen dergelijk gebruik van zijn contactgegevens bezwaar heeft gemaakt.

 

 1. Kennisgevingen

11.1 Iedere kennisgeving of andere verklaring uit hoofde van of in verband met een overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan de moederstaal van de klant en/of indien overeengekomen de Engelse taal en dient per email te worden verzonden aan de adressen die beide partijen laatstelijk aan elkaar hebben opgegeven.

11.2 De eerste aanmaning in geval van niet tijdige (terug)betaling door de ontvangen van het kredietbedrag van enig op grond van de overeenkomst verschuldigd bedrag zal worden verzonden per email. Elke volgende aanmaning zal worden verzonden per email.

 

 1. Geschillen / toepasselijk recht

12.1 Ten aanzien van alle geschillen welke met betrekking tot de kredietovereenkomst mochten ontstaan zullen beide partijen in eerste instantie trachten deze in der minne op te lossen.

12.2 Indien een geschil een klacht van de ontvanger van het kredietbedrag betreft is de ontvanger bevoegd tot het indienen van een klacht per email bij de directie van LoanRider onder vermelding van de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft.

12.3 Partijen zullen ter zake alle geschillen die tussen hen mochten ontstaan, ongeacht of deze in der minne worden opgelost of door rechterlijke tussenkomst worden beslecht, geheimhouding in acht nemen en daarover zowel gedurende als na afloop van het geschil geen openbare mededelingen doen al dan niet via de media.

12.4 Onze rechtsverhouding wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het recht van Litouwen. Uitgezonderd gevallen waarin het Europese recht of het recht in het land waar de klant resideert dit juridisch noodzakelijk maakt.